Здравословни и безопасни условия на труд-нормативни документи. Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците. Трудово право. Трудов договор- сключване, изменение , прекратяване.  Специална закрила на някой категории труд. Отговорност при нарушенията на трудовото законодателство.

Видове злопулуки по време на работа в транспортния сектор, статистика на пътните злополуки. Трудности при работата с автомобили превозващи пътници, екипажи, хора, материал и финансови последици.

Вредни и опасни производствени фактори при различни трудови дейности. Начини на обезопасяване. Средства за сигнализиране и маркировка.

Пожарна безопасност. Начини , средства уреди за пожароизвестяване и пожарогасене . Долекарска помощ. Оказване на първа помощ при различни видове травми.

Въведение в икономиката: Основни раздели на съвременната икономика.

Трите основни въпроса стоящи пред всяка икономика. Типове икономически системи, класификация на пазарите.

Пазарен механизъм: практическо занимание. Търсене. Предлагане. Пазарно равновесие.

Поведение на потребителя: практическо занимание. Потребителски избор. Равновесие на потребителя

Въведение в икономиката: Основни раздели на съвременната икономика.

Трите основни въпроса стоящи пред всяка икономика. Типове икономически системи, класификация на пазарите.

Основи на предприемачеството. Избрани аспекти на предприемачеството - дефиниции, стъпки, елементи, подходи.

Генериране, оценка и конкретизиране на предприемаческата идея. Процедура за търсене на идеи за собствен бизнес.

Създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка и подбор на рационални идеи. Проверка на жизнеността на бизнес идеята. Формиране на концепция за стартиране на собствен бизнес.

Дефиниране на малкия и среден бизнес. Икономически и

социални задачи решавани чрез ДБ. Проблеми и възможности за стартиране на малки и средни фирми /МСФ/.

Стартиране на бизнеса. Търговска и данъчна регистрация. Определяне на необходимите ресурси. Финансиране и кредитиране на бизнеса.

Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.

Основна професионална терминология – наименования на характерни материали и инструменти в професията.

Основна професионална терминология – изрази за описание на най-често извършваните дейности, операции и процеси в професията.

Разбиране и задаване на инструкции за изпълнение на задачи на работното място /в устна и писмена форма/.

Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.

Надписи в чертежите и оформяне. Видове проектиране. Изобразяване на детайли и графични изображения. Графични елементи на оразмеряването на детайлите.

Изработване на скица и чертеж на детайл. Изобразяване и оразмеряване на основните видове съединения и свързващи детайли.

Разчитане и детайлиране на чертеж от общ вид.

Основни свойства на металите- физически, механически и технологични.

Разновидности на черните метали- чугун- свойства, особености и обработка. Употреба.

Стомана - класификация, състави свойства. Цветни метали и сплави - мед, олово, калай, алуминий, цинк- свойства и приложение.

Сплави от различни цветни метали - получаване и приложение при изготвяне на детайли в МПС.

Корозия на металите- същност и видове.

Изолационни материали - видове - от органичен и минерален произход. Приложение.

Двигатели с вътрешно горене. Основни механизми и уредби. Класификация.

Коляно - мотовилков механизъм.

Газоразпределителен механизъм.

Мазилна уредба.

Охладителна уредба.

Горивна уредба на карбураторен дивгател.

Горивна уредба на дизелов двигател.

Инжекционни горивни уредби.

Запалителна уредба. Предназначение, видове, особености.

Пускова уредба.

Общо устройство на МПС - двигател, силово предаване, окачване, органи за управление.

Силово предаване.

Видове съединители.

Планетарен механизъм.

Предавателна кутия. Видове, конструкции.

Карданно предаване.

Главно предаване.

Диференциал.

Полувалове. Крайно предаване.

Ходова част.

Рама.

Преден мост. Шенкелен възел.

Заден мост.

Окачване. Видове и елементи.

Колела и гуми.

Рама и кабина.

Механизми за управление.

Спирачна уредба. Устройство. Видове елементи.

Кормилна уредба. Устройство. Видове елементи.

Електрообзавеждане.

Светлинна и звукова сигнализация, контролни уреди и апарати.

Нормативна уредба

Правила за движението по пътищата.

Сигнали за регулиране на движението. Пътни светофари, пътни знаци, пътна маркировка

Скорост и дистанция

Маневри

Сигнали подавани от участниците в движението

Кръстовища. Автомагистрали. Автомобилен път.

Правила за движение в жилищна зона, в тунел

Използване на светлините

Пътни превозни средства

Правоспособност на водачите на пътни превозни средства

Административни мерки. Административна отговорност