Проект "Международно сътрудничество за проучване и трансфер на социални иновации"

Настоящият проект е разработен на база все по-високите изисквания на пазара на труда, оптимизирането на разходите, новите знания, търсени от работодателите - именно затова ще се проучат и адаптират нови услуги в рамките на процеса на обучение с цел да се създадат нови социални възможности и сътрудничества. Партньор е Технологичен и бизнес център за професионално обучение - Висагинас от Литва (Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras) и неговите представители ще участват активно в дейностите по проекта. При реализацията на проекта ще се постигне идентифициране на шест иновативни практики и трансфериране на 2 от тях, а именно: Он-лайн обучителен център и WEB - съветник за работодатели. Заложените дейности са в съответствие на ИП5 и ИП6 на процедурата и отговарят на потребностите на целевите групи, съобразно двата инвестиционни приоритета - заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица; работодатели. По този начин ще се отговори на неотложните социални искания, свързани с ограниченото време за учене на активните хора и все по-голямото използване на он-лайн услуги, което може да се случва по всяко време на денонощието. Практиките са иновативни, защото са свързани с предлагане на иновативни услуги, а и цялостното създаване и управление на он-лайн обучителен център и поддържането на услугата WEB - съветник за работодатели са нови дейности за Кандидата и за региона ни. Предвижда се новосъздадения он-лайн обучителен център чрез иновативен набор от инструменти за електронно обучение да разшири границите за преподаване и учене и индиректно да допринесе за подобряване на благосъстоянието на хората - от една страна като подобрява квалификацията им и техните знания при по-лесно управление на личното време, а от друга страна - заради по-ниска себестойност на цената на обучението. Проектните цели са обвързани с предвидените резултати по проекта и са в синхрон с основния стълб на стратегията на ОП РЧР : "По-висока и по-качествена заетост".

Основната цел на проекта е да се подобри транснационалното сътрудничество между кандидата, партньора и целевите групи в проекта, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните области: - пазар на труда и качеството на работните места - социално включване, равни възможности и недискриминация, условия на труд; - изграждането на административен капацитет в тези области. Тези цели напълно съответстват с две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Целите на поекта са в синхрон с основната цел на процедурата по Приоритетна ос № 4 „Транснационално сътрудничество“, която обхваща следните приоритети и специфични цели, които са акцент в проекта: Специфична цел към ИП 5: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд Специфична цел към ИП 6: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот Проектът е по Компонент 1, който допълва мерките в подкрепа на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на труда и социалното включване, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Чрез изпълнението на проекта ще се даде възможност за организациите да черпят от опита в други държави или региони по един установен и организиран начин чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква добавена стойност. Проектните цели са обвързани с предвидените резултати по проекта и са в синхрон с основния стълб на стратегията на ОП РЧР : "По-висока и по-качествена заетост". Заложените цели са в съответствие с целите на процедурата и са насочени към решаване проблемите на целевите групи. Целите изцяло са обвързани с предвидените резултати по проекта.

Последно модифициране: петък, 10 август 2018, 18:04