Основни нормативни актове, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд. Фирмената политика за здраве и безопасност при работа.

Основни изисквания и правила за безопасна работа на работното място. Познаване и използване на лични предпазни средства, в зависимост от професията.

Причини за възникване на трудови злополуки. Начини за тяхното предотвратяване. Трудов травматизъм - отчитане, регистрация, разследване, причини, икономически последици.

Професионални рискове - организация на оценките. Аварии - предотвратяване и готовност за действие.

Източници на замърсяване на околната среда по време на работа. Идентифициране на вредностите, в зависимост от професията и начини за измерването им. Вредности и професионални заболявания .

Мерки и контрол за предотвратяване на замърсяването. Европейски стандарти в грижа за околната среда. Намаляване количеството на отпадъците и безопасното им складиране.

Противопожарна охрана.

Пожар. Причини за възникване на пожари. Продукти на горенето. Противопожарни изисквания при проектиране, строителство, експлоатация и ремонт. Автоматични системи за пожароизвестяване и пожарогасене.

Участие в ограничаването и ликвидирането на бедствия, аварии и катастрофи. Участие в спасяването на хора и имущество.

Основни нормативни актове, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд. Фирмената политика за здраве и безопасност при работа.

Основният икономически проблем. Форми на организация на икономическия живот на обществото.

Пазарно търсене и пазарно предлагане.

Теория на фирмата и фирмена организация на бизнеса.

Същност на предприемачеството. Исторически бележки.

Основни характеристики и роля на предприемача. Конструктивна и деструктивна роля на предприемача

Предприемачески процес. Решение за създаване на собствен бизнес:оценка на възможностите и ограниченията на новия продукт, на пазара и риска. Откриване на нови бизнес идеи. Типология на новото. Анализ на външната среда. Пазарни проучвания. Създаване на предприемачески бизнес план. Анализ на ресурсите. Управление на предприемаческата дейност. Стратегии.

Общи принципи на трудово-правното законодателство. Кодекс на труда.

Социално осигуряване и данъчна система - особености и приложение.

Системи за заплащане на труда. Трудови норми. Измерване и приемане на извършената работа. Документи за отчетност - представяне в писмен вид на молба, отчет, заявка и др.

Изисквания за качество. Трудова дисциплина. Дисциплинарна и имуществена отговорност.

Организация на трудовия процес. Групово поведение и динамика. Психологическа структура на трудовата дейност.

Мотивация и контрол. Индивидуални и колективни интереси. Статут на работника и работодателя.

Надписи в чертежите и оформяне. Видове проектиране. Изобразяване на детайли и графични изображения. Графични елементи на оразмеряването на детайлите.

Изработване на скица и чертеж на детайл. Изобразяване и оразмеряване на основните видове съединения и свързващи детайли.

Разчитане и детайлиране на чертеж от общ вид. Изработване на чертеж.

Статика - основни понятия, сила и системи. Център на тежестта. Триене.

Съпротивление на материалите - основни понятия. Съпротивление на материалите при различни видове сили и натоварвания.

Машинни елементи - видове съединения, валове, оси, лагери и лагеруване.

Същност и предмет на автоматизацията - основни етапи.

Системи на управление - общи сведения за системите, информация и информационни процеси, алгоритмизация на управлението, система за управление

Технически средства за автоматизация - системи за автоматично регулиране (САР), електрически елементи на системите за автоматизация, пневматични елементи на системите за автоматизация, хидравлични елементи на системите за автоматизация

Управляваща цифрова електронно-изчислителна техника - Цифрови електронно-изчислителни машини (ЦЕИМ), Микропроцесорни системи за управление, Автоматизирани системи за управление на технологични процеси (АСУТП), Гъвкави автоматизирани производствени системи (ГАПС), Промишлени роботи

Правила за движението по пътищата.

Сигнали за регулиране на движението. Пътни светофари, пътни знаци, пътна маркировка

Скорост и дистанция

Маневри

Сигнали подавани от участниците в движението

Кръстовища. Автомагистрали. Автомобилен път.

Правила за движение в жилищна зона, в тунел

Използване на светлините

Пътни превозни средства

Правоспособност на водачите на пътни превозни средства

Административни мерки. Административна отговорност

Нормативна уредба

Двигатели с вътрешно горене. Основни механизми и уредби. Класификация.

Коляно – мотовилков механизъм.

Газоразпределителен механизъм.

Мазилна уредба.

Охладителна уредба.

Горивна уредба на карбураторен двигател.

Горивна уредба на дизелов двигател.

Инжекционни горивни уредби.

Запалителна уредба. Предназначение, видове, особености.

Пускова уредба.

Общо устройство на МПС – двигател, силово предаване, окачване, органи за управление.

Силово предаване.

Видове съединители.

Планетарен механизъм.

Предавателна кутия. Видове, конструкции.

Карданно предаване.

Главно предаване.

Диференциал.

Полувалове. Крайно предаване.

Ходова част.

Рама.

Преден мост. Шенкелен възел.

Заден мост.

Окачване. Видове и елементи.

Колела и гуми.

Рама и кабина.

Механизми за управление.

Спирачна уредба. Устройство. Видове елементи.

Кормилна уредба. Устройство. Видове елементи.

Електрообзавеждане.

Светлинна и звукова сигнализация, контролни уреди и апарати.

Кари. Видове, устройство, особености на конструкцията

Раздел І. Техническо състояние, обслужване и ремонт на автотранспортната техника.

Раздел ІІ. Диагностика, техническо обслужване и ремонт на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на автотранспортната техника.

Раздел ІІІ. Диагностика, техническо обслужване и ремонт на силовото предаване на автотранспортната техника.

Раздел ІV. Диагностика, техническо обслужване и ремонт на ходовата част и допълнителното обзавеждане в автотранспортната техника.

Раздел V. Диагностика, техническо обслужване и ремонт на системите за управление на автотранспортната техника.

Раздел VІ. Диагностика, техническо обслужване и ремонт на електрическото и електронното обзавеждане на автотранспортната техника.

Раздел VІІ. Разработване и съхраняване на автотранспортната техника.

Раздел VІІІ.Складово, сервизно и гаражно стопанство.

Раздел ІХ. Автомобилни превози.

Раздел Х. Безопасна експлоатация на автотранспортната техника.

Раздел ХІ. Организация и технология на техническото обслужване и ремонта на автотранспортната техника.

Раздел ХII. Диагностично-регулировъчна апаратура.

Раздел ХIII. Диагностика, техническо обслужване и ремонт на усъвършенстваните системи на автотранспортната техника.

Раздел ХIV. Изпитване на автотранспортната техника и оценка качеството на работата.

Раздел ХV. Спедиционна дейност.