Полезни материали за работодатели

Как да назнача чужденец на работа?

 
 
Снимка на Иван Дженев
Как да назнача чужденец на работа?
от Иван Дженев - вторник, 14 август 2018, 16:04
 

Кои лица са чужденци?

Чужденец е всяко лице, което не е български гражданин, както и лицата без гражданство.

Имам възможност да назнача следните лица на работа при мен:

 1. работници – граждани на трети държави;
 2. работници – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз (германец, датчанин, белгиец и др.), на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) (например лице с исландски произход), или на Конфедерация Швейцария.

Да назнача гражданин на държава-членка, на страна по Споразумението за ЕИП или лице със швейцарско гражданство е лесно – благодарение на гарантираното право на свободно движение в рамките на Европейския съюз. Но ако съм избрал работник – гражданин на трета държава, трябва да получа разрешение от компетентните органи, за да го наема при мен на работа.

Първи стъпки за назначаването на чужденец на работа

Трябва да се уверя, че:

 1. за длъжността, на която смятам да назнача чужденеца, няма изискване за българско гражданство;
 2. проуча състоянието, развитието и обществените интереси на българския пазар на труда;
 3. чужденецът, когото искам да наема, притежава нужните специализирани знания, умения и професионален опит;
 4. осигурявам еднакви  условия на труд и трудово възнаграждение за чужденците с тези на българите, работещи в същата категория труд;
 5. в предходните 12 месеца броят на наетите от мен чужденци не надвишава 20% от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави – членки на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и др.;
 6. чужденецът е законно пребиваващ на територията на Република България.

Важно! Ако си правя тънки сметки да наема незаконно пребиваващ в България чужденец, като най-често това е с цел да се възползвам от по-ниско платения му труд, трябва да съм наясно, че тези ми действия влекат сериозни финансови последици. Ще трябва да изплатя уговореното възнаграждение, но то не може да бъде по-малко от минималната работна заплата в България – за 2018 г. тя е в размер на 510 лв. или за съответната икономическа дейност, за период от три месеца. Ако обаче чужденецът докаже, че е бил нает повече време, ще дължа обезщетение и за него. Няма да ме спаси и евентуалното прибиране на чужденеца в държавата на обичайното му пребиваване. Дори и тогава дължа обезщетение. Чужденецът може да предяви иск срещу мен в 3-годишен срок.

Има ли чужденци, които не мога да назначавам?

Важно е да знам, че нямам право да назначавам определена категория лица – чужденци на работа при мен. Това са:

 1. лицата, получили виза за краткосрочно пребиваване в България, освен ако не искам да ги назнача за сезонна работа; 
 2. лицата, получили разрешение за продължително пребиваване в България, когато например:
 • са получили право на пенсия съгласно нашето законодателство и могат да се издържат сами;
 • осъществяват търговска дейност на територията на страната ни с минимум 10 работни места за български граждани; 
 • са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата; 
 • са финансово осигурени родители на български гражданин или на чужденец, който притежава разрешение за постоянно пребиваване; 
 • са постъпили на продължително лечение в лечебно заведение, разполагат с достатъчно финансови средства, за да осигурят своето лечение и заедно с това да се издържат; 
 • желаят да извършват дейност с нестопанска цел; 
 • са закупили недвижими имоти в България срещу минимум 600 000 лв.

Как да направя предварително проучване на пазара на труда?

За да преценя какво е състоянието на българския пазар на труда, трябва да направя предварително проучване, като публикувам обява за работа в някой вестник по мой избор, в интернет сайтове, които предлагат работни места, включително и чрез заявка в дирекция “Бюро по труда” по месторабота. Трябва да направя всичко възможно предложението за работа при мен да стане общоизвестно и да достигне до колкото се може повече хора. Неговата продължителност трябва да е между 15 дни и 3 месеца. Когато обявявам свободното работно място, задължително посочвам какви са изискванията за заемане на длъжността, какво възнаграждение предлагам и други условия на труд. Колкото повече хора кандидатстват по обявата, толкова по-добре! Идеята е да докажа на държавата, че наистина имам нужда от това лице и няма български гражданин или гражданин на ЕС, които да са компетентни и могат да заемат позицията. Получената информация ще ми е необходима, когато подавам документите за разрешение да наема чужденец като доказателство, че реално съм извършил изискуемото предварително проучване. Трябва да се постарая да изготвя максимално обширно и убедително обяснение защо явилите се кандидати не са подходящи, за да убедя органите, че желаният от мен работник е правилният и необходимият избор.

Какви документи са ми необходими?

За да получа разрешение да наема чужденец, трябва да подам заявление по образец, като към него приложа:

 1. обосноваване на искането ми – защо искам да наема чужденец, какво ме е подтикнало към това и др;
 2. документи за образование на чужденеца, придобита правоспособност и професионална квалификация, както и какъв трудов опит притежава;
 3. справка-декларация за работещите във фирмата работници – граждани на трети държави, наети по трудов договор;
 4. справка-декларация за брой на наетите от мен по трудово правоотношение български граждани и граждани с предоставено право на свободно движение в рамките на ЕС – за предходните 12 месеца, подписана от мен и от главния счетоводител; 
 5. декларация, че са спазени гореспоменатите условия, относно особеностите, които предвижда законът;
 6. други документи, които се изискват за заемане на посочената от длъжност – като свидетелство за съдимост, документ за компютърна грамотност, препоръка от предишен работодател, шофьорска книжка и други, когато са необходими;
 7. заверено копие на срочен трудов договор, подписан между мен и работника, и копие от длъжностната характеристика;
 8. копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника – гражданин на трета държава;
 9. две цветни снимки формат 3,5/4,5 см на работника – гражданин на трета държава.

Когато подавам документите следва да заплатя по банков път такса в размер на 100 лева за услугата.

Важно! Ако подам неверни данни до Агенцията, чужденецът няма да  има правото на достъп до българския пазар на труда. Така че дори и да искам да го наема на всяка цена и се опитам да злоупотребя, пак няма да избегна неблагоприятните последици.

Кой издава разрешението и в какви срокове?

Мога да получа разрешението за наемане на чужденец от Агенцията по заетостта, като именно там подам нужните документи. То се издава от изпълнителния директор. Трябва да очаквам отговор до 30 дни. Ако има пропуск или някаква нередовност в документите, ще бъда уведомен и разполагам с 15 дни да отстраня на порока.

Ако получа разрешение да сключа трудов договор с чужденеца, то може да е най-много за 1 година. Този срок може да се продължи максимум общо до 3 години.

А ако получа отказ?

Ще ми откажат разрешение да наема чужденец, ако например:

 1. съм нарушил някоя от първите стъпки за назначаване на чужденец или пък ако бъдещият работник има само виза за краткосрочно пребиваване например;
 2. не съм спазил някоя от нужните процедури – например не отстраня в срок недостатъците по заявлението си;
 3. през последните 2 години имам влязло в сила наказателно постановление за ползване труд на чужденец без право на достъп до пазара на труда или на незаконно пребиваващ;
 4. през последната 1 година съм санкциониран за неизплащането на трудови възнаграждения или за приемането на работа чужденец без необходимото разрешение на Агенцията по заетостта;
 5. през последните 3 месеца съм освободил по моя инициатива българи или граждани на ЕС или други лица с приравнени на техните права, които са подходящи за наемане на длъжността, на която искам да назнача чужденеца;
 6. съм обявен в  ликвидация или несъстоятелност;
 7. чужденецът, който искам да наема, вече е работил или работи незаконно в България към момента на подаване на заявлението и др.

Ако е постановен отказ, мога да го обжалвам. Имам 14 дни да го оспоря пред  Министерството на труда и социалната политика.

NB! Разрешението за достъп до пазара на труда важи за конкретен работодател, за конкретно работно място и за точно определен гражданин на трета държава.

Източник и повече информация - наследния адрес: https://pravatami.bg/27507

Правото е в съавторство с Виктория Пенчева.