Полезни материали за работодатели

Как да сключа трудов договор с работника ми?

 
 
Снимка на Иван Дженев
Как да сключа трудов договор с работника ми?
от Иван Дженев - петък, 10 август 2018, 17:15
 

Съдържание на договора

1. Има определени задължителни елементи на трудовия договор, без които все едно не сме сключвали трудов договор. Това означава че до такава степен са нарушени изискванията на закона, че дори да има подписан документ с определено съдържание, това не отговаря на изискванията за трудов договор. Тези елементи са:

  • Наименованието на длъжността и характера на работата, която работникът ми ще заема и осъществява – стругар, счетоводител, юрисконсулт. Това именно е длъжностната характеристика на работника, чието изготвяне и разяснение е мое задължение (като работодател). Трябва да връча екземпляр от длъжностната характеристика на наемания от мен работник още при сключването на трудовия договор, като в него се отбелязва датата на връчването. Наименованието на длъжността се определя съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България.

Важни последици от съществуването и връчването на длъжностната характеристика са тези, че не мога да възлагам задачи и отговорности на моя нов работник/служител, които не са предвидени в нея. В противен случай, той има законното право да откаже да осъществява работа, която е извън характера на договорената.

  • Мястото на работа може да се определи изрично (склад номер 2 в “Младост”) или пък да се подразбира от характера на работата (таксиметров шофьор, машинист в БДЖ… ), а при невъзможност да се извлече чрез тълкуване от договора, то за място на работа се смята седалището на предприятието ми – т.е. самият цех, бизнес сграда, офис… 
  • Трудово възнаграждение – разбира се, без изрично и писмено определяне на възнаграждението в трудовия договор, няма как да има такъв. Освен основното и допълнителните трудови възнаграждения, трябва да се спомене и периодичността на тяхното изплащане.
  • Датата на сключването на трудовия договор и началото на неговото изпълнение, което съвпада с постъпването на работника ми на работа.
  • Времетраенето на трудовия договор – безсрочен или срочен и за какъв период се сключва. Ако не е изрично споменат срок, то договорът се счита за сключен за неопределено време. Уговореният срок на договора, ако има такъв, има важна роля при прекратяването на отношенията ми с работника/служителя, свързано със задължението за предизвестие на странитеАко е договор за изпитване, трябва да се определи продължителността на изпитателния срок.   
  • Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор – срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, който не може да надхвърля 3 месеца. За прекратяването на срочен трудов договор, срокът на предизвестието е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. 
  • Продължителността на работния ден или седмица – Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа, а през деня е до 8 часа освен в случаите, изрично предвидени отделно в закон.

2. Допълнителните елементи са други по-благоприятни от уредените в закона условия към предоставянето на работната сила (ако на работникът ми по закон се полагат 20 дни платен годишен отпуск, аз му давам 40 дни).Също така може да се договарят и условия, свързани със самото осъществяване на работата, прекратяването на договора, отпуски при определени условия , като те не следва да са да са уредени в закона или да му противоречат.

При всяко изменение на трудовото правоотношение аз като работодател съм длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.

Важно! В срок от три дни от сключването на трудовия договор трябва да изпратя уведомление за този договор в съответната ТД на НАП. Това трябва да се случи задължително преди новоназначеният с този трудов договор работник/служител да започне работа.

Нямам право да допусна до работа работника си, преди да му връча екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от горепосоченото уведомление, заверено от НАП.

Ако работникът ми не постъпи на работа в уговорения срок от получаването на документите (ако такъв не е уговорен, то срокът е едноседмичен) и няма уважителни и независещи от него причини, за които предавително ме е уведомил до изтичането на срок договорът между нас се счита за невъзникнал.